จำนวนโรงเรียน

347

นักเรียน 65,384 คน
 • 65%

  นักเรียนชาย
 • 35%

  นักเรียนหญิง
อนุบาล

30

นักเรียน 995 คน
 • 65%

  นักเรียนชาย
 • 35%

  นักเรียนหญิง
ประถม

268

นักเรียน 45,673 คน
 • 65%

  นักเรียนชาย
 • 35%

  นักเรียนหญิง
มัธยม

48

นักเรียน 18,252 คน
 • 65%

  นักเรียนชาย
 • 35%

  นักเรียนหญิง
สถานบริการ ก่อนอนุบาล อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม
07654 : รพ.สต.บางไผ่ บ้านห้วยคต 0 0 19 12 11 12 10 15 11 14 14 24 21 0 0 0 163
07655 : รพ.สต.หอไกร 0 0 6 8 13 10 10 9 9 13 0 0 0 0 0 0 78
07656 : รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลเนินมะกอก 0 6 14 13 16 6 16 16 16 14 22 21 18 0 0 0 178
07658 : รพ.สต.บ้านวังสำโรง บ้านวังสำโรง 0 0 8 10 16 11 19 8 13 10 9 17 12 0 0 0 133
07660 : รพ.สต.วังกรด 0 0 10 6 1 6 10 3 3 5 0 0 0 0 0 0 44
07661 : รพ.สต.ห้วยเขน 0 27 10 21 15 23 13 21 28 20 13 18 21 0 0 0 230
07662 : รพ.สต.วังตะกู 0 18 8 5 17 15 8 14 16 20 47 39 39 44 33 16 339
07663 : รพ.สต.ลำปะดา 0 3 34 17 27 15 23 10 20 13 16 11 4 0 0 0 193
07664 : รพ.สต.บ้านลำประดาเหนือ ตำบลลำประดา 0 7 11 11 9 15 8 20 13 18 0 0 0 0 0 0 112
11260 : โรงพยาบาลบางมูลนาก 0 110 141 161 313 315 313 294 334 426 479 452 419 306 317 312 4,692
23755 : ศสช.บ้านหนองกอไผ่ 0 0 0 6 13 7 10 7 13 15 10 9 11 0 0 0 101
รวม 0 171 261 270 451 435 440 417 476 568 610 591 545 350 350 328 6,263