QOF

ประเภท SEQ ชื่อตัวชี้วัด จำนวนหน่วยบริการที่ได้แต้ม เกณฑ์การวัดแต้ม
0 1 2 3 4 5
QOF ตัวชี้วัดกลาง 29 1 : อัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานได้รับการตรวจคัดกรอง HbA1c ของหน่วยบริการที่รับลงทะเบียนสิทธิ 0 0 0 0 0 0
QOF ตัวชี้วัดกลาง 30 2 : อัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดได้ดี ของหน่วยบริการที่รับลงทะเบียนสิทธิ 0 0 0 0 0 0
QOF ตัวชี้วัดกลาง 31 3 : อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลัน ในผู้ป่วยเบาหวาน ของหน่วยบริการที่รับลงทะเบียนสิทธิ 0 0 0 0 0 0
QOF ตัวชี้วัดกลาง 32 4 : อัตราผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี ของหน่วยบริการที่รับลงทะเบียนสิทธิ 0 0 0 0 0 0
QOF ตัวชี้วัดกลาง 33 5 : อัตราของผู้ป่วยเบาหวานและ/หรือผู้ป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการค้นหา และคัดกรองโรคไตเรื้อรัง 0 0 0 0 0 0
Fee Schedule 34 1 : ฟลูออไรด์เฉพาะที่ ในเด็กวัยเรียน อายุ 4-12 ปี (คน) 0 0 0 0 0 0
Fee Schedule 35 2 : เคลือบหลุมร่องฟัน ในเด็กวัยเรียน อายุ 6-12 ปี (คน) 0 0 0 0 0 0
อัพเดทเมื่อ : 23 ม.ค. 2565 เวลา 14:28:59 น.