QOF

ประเภท SEQ ชื่อตัวชี้วัด จำนวนหน่วยบริการที่ได้แต้ม เกณฑ์การวัดแต้ม
0 1 2 3 4 5
QOF ตัวชี้วัดกลาง 29 1 : อัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานได้รับการตรวจคัดกรอง HbA1c ของหน่วยบริการที่รับลงทะเบียนสิทธิ 1 0 0 0 1 122
QOF ตัวชี้วัดกลาง 30 2 : อัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดได้ดี ของหน่วยบริการที่รับลงทะเบียนสิทธิ 1 1 14 41 38 29
QOF ตัวชี้วัดกลาง 32 4 : อัตราผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี ของหน่วยบริการที่รับลงทะเบียนสิทธิ 33 13 16 22 15 25
อัพเดทเมื่อ : 19 พ.ค. 2565 เวลา 15:12:02 น.