QOF

ประเภท SEQ ชื่อตัวชี้วัด จำนวนหน่วยบริการที่ได้แต้ม เกณฑ์การวัดแต้ม
0 1 2 3 4 5
QOF ตัวชี้วัดกลาง 14 1 : ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปี ได้รับการคัดกรองเบาหวาน โดยการตรวจวัดระดับ น้ำตาลในเลือด 0 0 1 0 2 120
QOF ตัวชี้วัดกลาง 15 2 : ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74ปี ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง 0 0 0 0 3 120
QOF ตัวชี้วัดกลาง 16 3 : ร้อยละของหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกภายใน 12 สัปดาห์ 0 1 0 0 0 118
QOF ตัวชี้วัดกลาง 17 4 : ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี ภายใน 5 ปี 69 13 18 15 8 0
QOF ตัวชี้วัดระดับพื้นที่ 23 3 : อัตราผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจจอประสาทตาประจำปี 5 0 2 7 8 101
QOF ตัวชี้วัดระดับพื้นที่ 24 4 : อัตราการคัดกรอง Microalbuminในปัสสาวะผู้ป่วยเบาหวาน 10 4 7 1 4 97
QOF ตัวชี้วัดระดับพื้นที่ 25 5 : ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานควบคุมน้ำตาลได้ดี 0 1 14 36 47 25
QOF ตัวชี้วัดระดับพื้นที่ 26 6 : ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงควบคุมความดันได้ดี 23 12 14 26 25 23
Fee Schedule 27 1 : ฟลูออไรด์เฉพาะที่ ในเด็กวัยเรียน อายุ 4-12 ปี (คน) 134 20 26 36 39 100
Fee Schedule 28 2 : เคลือบหลุมร่องฟัน ในเด็กวัยเรียน อายุ 6-12 ปี (คน) 301 19 9 2 2 1
อัพเดทเมื่อ : 20 เม.ย. 2564 เวลา 14:24:22 น.