42
ตัวชี้วัดที่ผ่านแล้ว 30.88%
94
ตัวชี้วัดที่ยังไม่ผ่าน 69.12%
0
รอผล 0.00%

สรุปตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ ทั้งหมด/ผ่านแล้ว
ยุทธศาสตร์ที่ 1
60
25
ยุทธศาสตร์ที่ 2
52
15
ยุทธศาสตร์ที่ 3
2
0
ยุทธศาสตร์ที่ 4
22
2
รวม
136
42

       แสดง : ตัวชี้วัดทั้งหมด

ตัวชี้วัดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์

เฝ้าระวังตัวชี้วัดเพื่อการติดตามเร่งรัดดำเนินการให้ได้ผลตามเป้าหมาย

Login เพื่ออ่านและแสดงความคิดเห็น (Facebook comment.)


Contact

คลิกที่นี่