20
ตัวชี้วัดที่ผ่านแล้ว 14.60%
34
ตัวชี้วัดที่ยังไม่ผ่าน 24.82%
83
รอผล 60.58%

สรุปตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ ทั้งหมด/ผ่านแล้ว
ยุทธศาสตร์ที่ 1
60
15
ยุทธศาสตร์ที่ 2
53
5
ยุทธศาสตร์ที่ 3
2
0
ยุทธศาสตร์ที่ 4
22
0
รวม
137
20

       แสดง : ตัวชี้วัดทั้งหมด

ตัวชี้วัดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์

เฝ้าระวังตัวชี้วัดเพื่อการติดตามเร่งรัดดำเนินการให้ได้ผลตามเป้าหมาย

Login เพื่ออ่านและแสดงความคิดเห็น (Facebook comment.)


Contact

คลิกที่นี่