65
ตัวชี้วัดที่ผ่านแล้ว 41.94%
90
ตัวชี้วัดที่ยังไม่ผ่าน 58.06%
0
รอผล 0.00%

สรุปตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ ทั้งหมด/ผ่านแล้ว
ยุทธศาสตร์ที่ 1
57
22
ยุทธศาสตร์ที่ 2
75
33
ยุทธศาสตร์ที่ 3
5
1
ยุทธศาสตร์ที่ 4
18
9
รวม
155
65

       แสดง : ตัวชี้วัดทั้งหมด

ตัวชี้วัดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์

เฝ้าระวังตัวชี้วัดเพื่อการติดตามเร่งรัดดำเนินการให้ได้ผลตามเป้าหมาย

Login เพื่ออ่านและแสดงความคิดเห็น (Facebook comment.)


Contact

คลิกที่นี่