55
ตัวชี้วัดที่ผ่านแล้ว 35.48%
100
ตัวชี้วัดที่ยังไม่ผ่าน 64.52%
0
รอผล 0.00%

สรุปตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ ทั้งหมด/ผ่านแล้ว
ยุทธศาสตร์ที่ 1
57
19
ยุทธศาสตร์ที่ 2
75
29
ยุทธศาสตร์ที่ 3
5
1
ยุทธศาสตร์ที่ 4
18
6
รวม
155
55

       แสดง : ตัวชี้วัดทั้งหมด

ตัวชี้วัดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์

เฝ้าระวังตัวชี้วัดเพื่อการติดตามเร่งรัดดำเนินการให้ได้ผลตามเป้าหมาย

Login เพื่ออ่านและแสดงความคิดเห็น (Facebook comment.)


Contact

คลิกที่นี่