14
ตัวชี้วัดที่ผ่านแล้ว 9.40%
133
ตัวชี้วัดที่ยังไม่ผ่าน 89.26%
2
รอผล 1.34%

สรุปตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ ทั้งหมด/ผ่านแล้ว
ยุทธศาสตร์ที่ 1
60
8
ยุทธศาสตร์ที่ 2
69
6
ยุทธศาสตร์ที่ 3
2
0
ยุทธศาสตร์ที่ 4
18
0
รวม
149
14

       แสดง : ตัวชี้วัดทั้งหมด

ตัวชี้วัดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์

เฝ้าระวังตัวชี้วัดเพื่อการติดตามเร่งรัดดำเนินการให้ได้ผลตามเป้าหมาย

Login เพื่ออ่านและแสดงความคิดเห็น (Facebook comment.)


Contact

คลิกที่นี่