รายงานการตั้งครรภ์ในแม่วัยรุ่น ปี 2565 (อัพเดทเมื่อ : 27 ม.ค. 2565 เวลา 17:06:00 น.) ประชากร TYPE AREA 1,3

อำเภอ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) รายละเอียด
(4)x100/(1) (4)x1000/(2) (4)x100/(14) (8)x1000/(3) (8)x100/(1) (4)+(8) (11)x100/(1) (11)+(13) (15)x100/(14)
หญิงคลอดทั้งหมด
(ทุกอายุ)
(คน)
ปชก.หญิง อายุ 10-14 ปี
ทั้งหมด
(คน)
ปชก.หญิง อายุ 15-19 ปี
ทั้งหมด
(คน)
อายุ 10-14 ปี
คลอดจำนวน
(คน)
ร้อยละต่อการ
คลอดทั้งหมด
(ทุกอายุ)
อ.ต่อปชก.หญิง
อายุ 10-14 ปี
(ต่อพันคน)
ร้อยละต่อหญิง
คลอดอายุ<20ปี
(ทั้งหมด)
อายุ 15-19 ปี
คลอดจำนวน
(คน)
อ.ต่อปชก.หญิง
อายุ 15-19 ปี
(ต่อพันคน)
ร้อยละต่อการ
คลอดทั้งหมด
(ทุกอายุ)
รวมอายุ<20ปี
คลอดจำนวน
(คน)
ร้อยละต่อการ
คลอดทั้งหมด
(ทุกอายุ)
แท้ง
< 20 ปี
(คน)
รวมหญิงคลอด+แท้ง
< 20 ปี
(คน)
รวมหญิงคลอด < 20 ปี
ตั้งครรภ์ซ้ำ
(คน)
ร้อยละต่อหญิง
คลอด+แท้ง
อายุ<20ปี
58 2,612 2,704 0 0.00 0.00 0.00 6 2.22 10.34 6 10.34 0 6 2 33.33
15 510 514 0 0.00 0.00 0.00 2 3.89 13.33 2 13.33 1 3 0 0.00
20 1,101 992 0 0.00 0.00 0.00 6 6.05 30.00 6 30.00 0 6 1 16.67
36 1,393 1,402 0 0.00 0.00 0.00 8 5.71 22.22 8 22.22 0 8 3 37.50
21 882 848 0 0.00 0.00 0.00 4 4.72 19.05 4 19.05 0 4 0 0.00
47 1,384 1,312 0 0.00 0.00 0.00 5 3.81 10.64 5 10.64 0 5 0 0.00
16 1,018 1,001 0 0.00 0.00 0.00 1 1.00 6.25 1 6.25 0 1 0 0.00
18 961 1,005 0 0.00 0.00 0.00 2 1.99 11.11 2 11.11 0 2 0 0.00
19 578 527 0 0.00 0.00 0.00 7 13.28 36.84 7 36.84 0 7 0 0.00
18 804 662 0 0.00 0.00 0.00 2 3.02 11.11 2 11.11 0 2 0 0.00
12 466 423 0 0.00 0.00 0.00 3 7.09 25.00 3 25.00 0 3 0 0.00
26 884 818 1 3.85 1.13 0.12 5 6.11 19.23 6 23.08 0 6 0 0.00
306 12,593 12,208 1 0.33 0.08 0.01 51 4.18 16.67 52 16.99 1 53 6 11.32