รายงานการตั้งครรภ์ในแม่วัยรุ่น ปี 2567 (อัพเดทเมื่อ : 28 มี.ค. 2567 เวลา 08:55:35 น.) ประชากร TYPE AREA 1,3

อำเภอ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) รายละเอียด
(4)x100/(1) (4)x1000/(2) (4)x100/(14) (8)x1000/(3) (8)x100/(1) (4)+(8) (11)x100/(1) (11)+(13) (15)x100/(14)
หญิงคลอดทั้งหมด
(ทุกอายุ)
(คน)
ปชก.หญิง อายุ 10-14 ปี
ทั้งหมด
(คน)
ปชก.หญิง อายุ 15-19 ปี
ทั้งหมด
(คน)
อายุ 10-14 ปี
คลอดจำนวน
(คน)
ร้อยละต่อการ
คลอดทั้งหมด
(ทุกอายุ)
อ.ต่อปชก.หญิง
อายุ 10-14 ปี
(ต่อพันคน)
ร้อยละต่อหญิง
คลอดอายุ<20ปี
(ทั้งหมด)
อายุ 15-19 ปี
คลอดจำนวน
(คน)
อ.ต่อปชก.หญิง
อายุ 15-19 ปี
(ต่อพันคน)
ร้อยละต่อการ
คลอดทั้งหมด
(ทุกอายุ)
รวมอายุ<20ปี
คลอดจำนวน
(คน)
ร้อยละต่อการ
คลอดทั้งหมด
(ทุกอายุ)
แท้ง
< 20 ปี
(คน)
รวมหญิงคลอด+แท้ง
< 20 ปี
(คน)
รวมหญิงคลอด < 20 ปี
ตั้งครรภ์ซ้ำ
(คน)
ร้อยละต่อหญิง
คลอด+แท้ง
อายุ<20ปี
137 2,240 2,494 1 0.73 0.45 0.04 16 6.42 11.68 17 12.41 0 17 2 11.76
18 487 526 0 0.00 0.00 0.00 1 1.90 5.56 1 5.56 0 1 0 0.00
36 1,010 1,035 0 0.00 0.00 0.00 5 4.83 13.89 5 13.89 0 5 1 20.00
58 1,289 1,331 0 0.00 0.00 0.00 4 3.01 6.90 4 6.90 0 4 0 0.00
46 757 796 0 0.00 0.00 0.00 4 5.03 8.70 4 8.70 0 4 0 0.00
71 1,177 1,311 0 0.00 0.00 0.00 9 6.86 12.68 9 12.68 0 9 1 11.11
49 896 989 1 2.04 1.12 0.10 6 6.07 12.24 7 14.29 1 8 3 37.50
37 890 948 0 0.00 0.00 0.00 1 1.05 2.70 1 2.70 1 2 0 0.00
33 552 588 0 0.00 0.00 0.00 2 3.40 6.06 2 6.06 0 2 0 0.00
23 758 676 0 0.00 0.00 0.00 1 1.48 4.35 1 4.35 0 1 0 0.00
18 429 369 0 0.00 0.00 0.00 2 5.42 11.11 2 11.11 0 2 2 100.00
42 810 830 2 4.76 2.47 0.24 7 8.43 16.67 9 21.43 0 9 0 0.00
568 11,295 11,893 4 0.70 0.35 0.03 58 4.88 10.21 62 10.92 2 64 9 14.06