รายงานการตั้งครรภ์ในแม่วัยรุ่น ปี 2564 (อัพเดทเมื่อ : 17 ต.ค. 2564 เวลา 17:24:48 น.) ประชากร TYPE AREA 1,3

อำเภอ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) รายละเอียด
(4)x100/(1) (4)x1000/(2) (4)x100/(14) (8)x1000/(3) (8)x100/(1) (4)+(8) (11)x100/(1) (11)+(13) (15)x100/(14)
หญิงคลอดทั้งหมด
(ทุกอายุ)
(คน)
ปชก.หญิง อายุ 10-14 ปี
ทั้งหมด
(คน)
ปชก.หญิง อายุ 15-19 ปี
ทั้งหมด
(คน)
อายุ 10-14 ปี
คลอดจำนวน
(คน)
ร้อยละต่อการ
คลอดทั้งหมด
(ทุกอายุ)
อ.ต่อปชก.หญิง
อายุ 10-14 ปี
(ต่อพันคน)
ร้อยละต่อหญิง
คลอดอายุ<20ปี
(ทั้งหมด)
อายุ 15-19 ปี
คลอดจำนวน
(คน)
อ.ต่อปชก.หญิง
อายุ 15-19 ปี
(ต่อพันคน)
ร้อยละต่อการ
คลอดทั้งหมด
(ทุกอายุ)
รวมอายุ<20ปี
คลอดจำนวน
(คน)
ร้อยละต่อการ
คลอดทั้งหมด
(ทุกอายุ)
แท้ง
< 20 ปี
(คน)
รวมหญิงคลอด+แท้ง
< 20 ปี
(คน)
รวมหญิงคลอด < 20 ปี
ตั้งครรภ์ซ้ำ
(คน)
ร้อยละต่อหญิง
คลอด+แท้ง
อายุ<20ปี
212 2,612 2,704 4 1.89 1.53 0.15 25 9.25 11.79 29 13.68 1 30 7 23.33
53 510 514 1 1.89 1.96 0.19 9 17.51 16.98 10 18.87 0 10 0 0.00
68 1,101 992 1 1.47 0.91 0.10 13 13.10 19.12 14 20.59 0 14 1 7.14
128 1,393 1,402 0 0.00 0.00 0.00 21 14.98 16.41 21 16.41 0 21 3 14.29
78 882 848 1 1.28 1.13 0.12 12 14.15 15.38 13 16.67 0 13 2 15.38
143 1,384 1,312 0 0.00 0.00 0.00 24 18.29 16.78 24 16.78 0 24 1 4.17
65 1,018 1,001 0 0.00 0.00 0.00 8 7.99 12.31 8 12.31 0 8 0 0.00
63 961 1,005 0 0.00 0.00 0.00 15 14.93 23.81 15 23.81 0 15 2 13.33
61 578 527 1 1.64 1.73 0.19 9 17.08 14.75 10 16.39 0 10 1 10.00
69 804 662 0 0.00 0.00 0.00 15 22.66 21.74 15 21.74 0 15 3 20.00
26 466 423 2 7.69 4.29 0.47 3 7.09 11.54 5 19.23 0 5 0 0.00
78 884 818 2 2.56 2.26 0.24 16 19.56 20.51 18 23.08 0 18 0 0.00
1,044 12,593 12,208 12 1.15 0.95 0.10 170 13.93 16.28 182 17.43 1 183 20 10.93