รายงานการตั้งครรภ์ในแม่วัยรุ่น ปี 2565 (อัพเดทเมื่อ : 26 ก.ย. 2565 เวลา 18:12:41 น.) ประชากร TYPE AREA 1,3

อำเภอ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) รายละเอียด
(4)x100/(1) (4)x1000/(2) (4)x100/(14) (8)x1000/(3) (8)x100/(1) (4)+(8) (11)x100/(1) (11)+(13) (15)x100/(14)
หญิงคลอดทั้งหมด
(ทุกอายุ)
(คน)
ปชก.หญิง อายุ 10-14 ปี
ทั้งหมด
(คน)
ปชก.หญิง อายุ 15-19 ปี
ทั้งหมด
(คน)
อายุ 10-14 ปี
คลอดจำนวน
(คน)
ร้อยละต่อการ
คลอดทั้งหมด
(ทุกอายุ)
อ.ต่อปชก.หญิง
อายุ 10-14 ปี
(ต่อพันคน)
ร้อยละต่อหญิง
คลอดอายุ<20ปี
(ทั้งหมด)
อายุ 15-19 ปี
คลอดจำนวน
(คน)
อ.ต่อปชก.หญิง
อายุ 15-19 ปี
(ต่อพันคน)
ร้อยละต่อการ
คลอดทั้งหมด
(ทุกอายุ)
รวมอายุ<20ปี
คลอดจำนวน
(คน)
ร้อยละต่อการ
คลอดทั้งหมด
(ทุกอายุ)
แท้ง
< 20 ปี
(คน)
รวมหญิงคลอด+แท้ง
< 20 ปี
(คน)
รวมหญิงคลอด < 20 ปี
ตั้งครรภ์ซ้ำ
(คน)
ร้อยละต่อหญิง
คลอด+แท้ง
อายุ<20ปี
104 2,612 2,704 0 0.00 0.00 0.00 9 3.33 8.65 9 8.65 0 9 0 0.00
45 510 514 1 2.22 1.96 0.19 4 7.78 8.89 5 11.11 1 6 0 0.00
47 1,101 992 0 0.00 0.00 0.00 10 10.08 21.28 10 21.28 0 10 0 0.00
113 1,393 1,402 0 0.00 0.00 0.00 20 14.27 17.70 20 17.70 0 20 3 15.00
62 882 848 0 0.00 0.00 0.00 7 8.25 11.29 7 11.29 0 7 1 14.29
128 1,384 1,312 0 0.00 0.00 0.00 24 18.29 18.75 24 18.75 0 24 1 4.17
40 1,018 1,001 0 0.00 0.00 0.00 10 9.99 25.00 10 25.00 0 10 1 10.00
53 961 1,005 0 0.00 0.00 0.00 5 4.98 9.43 5 9.43 0 5 0 0.00
53 578 527 0 0.00 0.00 0.00 12 22.77 22.64 12 22.64 0 12 0 0.00
65 804 662 0 0.00 0.00 0.00 8 12.08 12.31 8 12.31 1 9 0 0.00
25 466 423 0 0.00 0.00 0.00 4 9.46 16.00 4 16.00 0 4 0 0.00
88 884 818 2 2.27 2.26 0.24 18 22.00 20.45 20 22.73 1 21 2 9.52
823 12,593 12,208 3 0.36 0.24 0.02 131 10.73 15.92 134 16.28 3 137 8 5.84