รายงานการตั้งครรภ์ในแม่วัยรุ่น ปี 2564 (อัพเดทเมื่อ : 17 เม.ย. 2564 เวลา 00:54:16 น.) ประชากร TYPE AREA 1,3

อำเภอ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) รายละเอียด
(4)x100/(1) (4)x1000/(2) (4)x100/(14) (8)x1000/(3) (8)x100/(1) (4)+(8) (11)x100/(1) (11)+(13) (15)x100/(14)
หญิงคลอดทั้งหมด
(ทุกอายุ)
(คน)
ปชก.หญิง อายุ 10-14 ปี
ทั้งหมด
(คน)
ปชก.หญิง อายุ 15-19 ปี
ทั้งหมด
(คน)
อายุ 10-14 ปี
คลอดจำนวน
(คน)
ร้อยละต่อการ
คลอดทั้งหมด
(ทุกอายุ)
อ.ต่อปชก.หญิง
อายุ 10-14 ปี
(ต่อพันคน)
ร้อยละต่อหญิง
คลอดอายุ<20ปี
(ทั้งหมด)
อายุ 15-19 ปี
คลอดจำนวน
(คน)
อ.ต่อปชก.หญิง
อายุ 15-19 ปี
(ต่อพันคน)
ร้อยละต่อการ
คลอดทั้งหมด
(ทุกอายุ)
รวมอายุ<20ปี
คลอดจำนวน
(คน)
ร้อยละต่อการ
คลอดทั้งหมด
(ทุกอายุ)
แท้ง
< 20 ปี
(คน)
รวมหญิงคลอด+แท้ง
< 20 ปี
(คน)
รวมหญิงคลอด < 20 ปี
ตั้งครรภ์ซ้ำ
(คน)
ร้อยละต่อหญิง
คลอด+แท้ง
อายุ<20ปี
80 2,612 2,704 0 0.00 0.00 0.00 10 3.70 12.50 10 12.50 1 11 2 18.18
29 510 514 1 3.45 1.96 0.19 4 7.78 13.79 5 17.24 0 5 0 0.00
33 1,101 992 0 0.00 0.00 0.00 4 4.03 12.12 4 12.12 0 4 0 0.00
63 1,393 1,402 1 1.59 0.72 0.07 12 8.56 19.05 13 20.63 0 13 1 7.69
42 882 848 1 2.38 1.13 0.12 4 4.72 9.52 5 11.90 0 5 1 20.00
94 1,384 1,312 0 0.00 0.00 0.00 11 8.38 11.70 11 11.70 0 11 1 9.09
38 1,018 1,001 0 0.00 0.00 0.00 4 4.00 10.53 4 10.53 0 4 0 0.00
20 961 1,005 0 0.00 0.00 0.00 4 3.98 20.00 4 20.00 0 4 0 0.00
33 578 527 1 3.03 1.73 0.19 4 7.59 12.12 5 15.15 0 5 0 0.00
37 804 662 0 0.00 0.00 0.00 2 3.02 5.41 2 5.41 0 2 0 0.00
21 466 423 0 0.00 0.00 0.00 2 4.73 9.52 2 9.52 0 2 1 50.00
59 884 818 2 3.39 2.26 0.24 12 14.67 20.34 14 23.73 1 15 0 0.00
549 12,593 12,208 6 1.09 0.48 0.05 73 5.98 13.30 79 14.39 2 81 6 7.41