รายงานการตั้งครรภ์ในแม่วัยรุ่น ปี 2564 (อัพเดทเมื่อ : 3 ธ.ค. 2563 ) ประชากร TYPE AREA 1,3

อำเภอ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) รายละเอียด
(4)x100/(1) (4)x1000/(2) (4)x100/(14) (8)x1000/(3) (8)x100/(1) (4)+(8) (11)x100/(1) (11)+(13) (15)x100/(14)
หญิงคลอดทั้งหมด
(ทุกอายุ)
(คน)
ปชก.หญิง อายุ 10-14 ปี
ทั้งหมด
(คน)
ปชก.หญิง อายุ 15-19 ปี
ทั้งหมด
(คน)
อายุ 10-14 ปี
คลอดจำนวน
(คน)
ร้อยละต่อการ
คลอดทั้งหมด
(ทุกอายุ)
อ.ต่อปชก.หญิง
อายุ 10-14 ปี
(ต่อพันคน)
ร้อยละต่อหญิง
คลอดอายุ<20ปี
(ทั้งหมด)
อายุ 15-19 ปี
คลอดจำนวน
(คน)
อ.ต่อปชก.หญิง
อายุ 15-19 ปี
(ต่อพันคน)
ร้อยละต่อการ
คลอดทั้งหมด
(ทุกอายุ)
รวมอายุ<20ปี
คลอดจำนวน
(คน)
ร้อยละต่อการ
คลอดทั้งหมด
(ทุกอายุ)
แท้ง
< 20 ปี
(คน)
รวมหญิงคลอด+แท้ง
< 20 ปี
(คน)
รวมหญิงคลอด < 20 ปี
ตั้งครรภ์ซ้ำ
(คน)
ร้อยละต่อหญิง
คลอด+แท้ง
อายุ<20ปี
26 2,612 2,704 0 0.00 0.00 0.00 1 0.37 3.85 1 3.85 0 1 0 0.00
10 510 514 0 0.00 0.00 0.00 2 3.89 20.00 2 20.00 0 2 0 0.00
6 1,101 992 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0 0 nan
4 1,393 1,402 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0 0 nan
6 882 848 0 0.00 0.00 0.00 1 1.18 16.67 1 16.67 0 1 1 100.00
21 1,384 1,312 0 0.00 0.00 0.00 1 0.76 4.76 1 4.76 0 1 0 0.00
7 1,018 1,001 0 0.00 0.00 0.00 1 1.00 14.29 1 14.29 0 1 0 0.00
2 961 1,005 0 0.00 0.00 0.00 1 1.00 50.00 1 50.00 0 1 0 0.00
6 578 527 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0 0 nan
10 804 662 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0 0 nan
3 466 423 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0 0 nan
14 884 818 1 7.14 1.13 0.12 5 6.11 35.71 6 42.86 0 6 0 0.00
115 12,593 12,208 1 0.87 0.08 0.01 12 0.98 10.43 13 11.30 0 13 1 7.69