จำนวนโรงเรียน

17

นักเรียน 1,966 คน
 • 54%

  ชาย
 • 46%

  หญิง
อนุบาล

4

นักเรียน 98 คน
 • 46%

  ชาย
 • 54%

  หญิง
ประถม

11

นักเรียน 1,582 คน
 • 55%

  ชาย
 • 45%

  หญิง
มัธยม

1

นักเรียน 229 คน
 • 50%

  ชาย
 • 50%

  หญิง
สถานบริการ ก่อนอนุบาล อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม
07624 : รพ.สต.บ้านหนองยาง ตำบลวังทรายพูน 0 9 84 30 26 41 37 40 38 32 19 28 24 0 0 0 408
07625 : รพ.สต.หนองปลาไหล 0 0 0 0 5 4 9 7 6 6 6 7 7 0 0 0 57
07627 : รพ.สต.บ้านคลองสะแก-ป่าหวาย ตำบลหนองปลาไหล 0 3 4 7 7 15 13 16 17 5 0 0 0 0 0 0 87
07628 : รพ.สต.บ้านยางสามต้น 0 0 25 25 29 42 32 38 36 36 44 47 51 32 23 32 526
07629 : รพ.สต.หนองพระ 0 0 23 11 18 16 19 15 16 20 7 18 15 0 0 0 178
07630 : รพ.สต.หนองปล้อง 0 0 0 0 0 6 16 7 23 24 22 0 0 0 0 0 98
11258 : โรงพยาบาลวังทรายพูน 0 0 0 16 34 30 48 58 54 49 55 42 28 46 152 0 612
รวม 0 12 136 89 119 154 174 181 190 172 153 142 125 78 175 32 1,966