จำนวนโรงเรียน

13

นักเรียน 2,008 คน
 • 54%

  ชาย
 • 46%

  หญิง
อนุบาล

2

นักเรียน 44 คน
 • 61%

  ชาย
 • 39%

  หญิง
ประถม

8

นักเรียน 1,217 คน
 • 55%

  ชาย
 • 45%

  หญิง
มัธยม

1

นักเรียน 234 คน
 • 51%

  ชาย
 • 49%

  หญิง
สถานบริการ ก่อนอนุบาล อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม
07624 : รพ.สต.บ้านหนองยาง ตำบลวังทรายพูน 0 16 68 22 27 31 44 34 39 39 29 15 27 24 0 0 415
07625 : รพ.สต.หนองปลาไหล 0 0 0 0 8 5 4 10 7 7 5 5 8 0 0 0 59
07627 : รพ.สต.บ้านคลองสะแก-ป่าหวาย ตำบลหนองปลาไหล 0 2 6 5 8 6 15 14 16 17 0 0 0 0 0 0 89
07628 : รพ.สต.บ้านยางสามต้น 0 0 15 28 27 29 43 30 41 37 60 47 46 38 25 18 528
07629 : รพ.สต.หนองพระ 0 0 11 25 11 18 16 21 16 17 17 8 15 0 0 0 175
07630 : รพ.สต.หนองปล้อง 0 0 0 0 0 6 16 7 23 24 22 0 0 0 0 0 98
11258 : โรงพยาบาลวังทรายพูน 0 1 0 0 35 12 34 30 48 58 54 49 55 42 28 198 644
รวม 0 19 100 80 116 107 172 146 190 199 187 124 151 104 53 216 2,008