จำนวนโรงเรียน

15

นักเรียน 1,879 คน
 • 54%

  ชาย
 • 46%

  หญิง
อนุบาล

4

นักเรียน 79 คน
 • 54%

  ชาย
 • 46%

  หญิง
ประถม

10

นักเรียน 1,565 คน
 • 54%

  ชาย
 • 46%

  หญิง
มัธยม

1

นักเรียน 235 คน
 • 51%

  ชาย
 • 49%

  หญิง
สถานบริการ ก่อนอนุบาล อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม
07624 : รพ.สต.บ้านหนองยาง ตำบลวังทรายพูน 0 16 68 22 27 31 44 34 39 39 29 15 27 24 0 0 415
07625 : รพ.สต.หนองปลาไหล 0 0 0 0 8 6 5 10 7 8 5 5 7 0 0 0 61
07627 : รพ.สต.บ้านคลองสะแก-ป่าหวาย ตำบลหนองปลาไหล 0 2 6 5 8 6 15 14 16 17 0 0 0 0 0 0 89
07628 : รพ.สต.บ้านยางสามต้น 0 0 15 28 27 29 40 30 39 37 60 47 46 39 25 18 524
07629 : รพ.สต.หนองพระ 0 0 11 25 11 18 16 21 16 17 17 8 15 0 0 0 175
11258 : โรงพยาบาลวังทรายพูน 0 8 22 25 39 33 38 40 50 40 35 31 28 28 198 0 615
รวม 0 26 122 105 120 123 158 149 167 158 146 106 123 91 223 18 1,879