จำนวนโรงเรียน

2

นักเรียน 602 คน
 • 52%

  ชาย
 • 48%

  หญิง
อนุบาล

0

นักเรียน 0 คน
 • 0%

  ชาย
 • 0%

  หญิง
ประถม

1

นักเรียน 169 คน
 • 54%

  ชาย
 • 46%

  หญิง
มัธยม

0

นักเรียน 0 คน
 • 0%

  ชาย
 • 0%

  หญิง
สถานบริการ ก่อนอนุบาล อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม
07624 : รพ.สต.บ้านหนองยาง ตำบลวังทรายพูน 0 56 36 37 28 34 31 45 42 41 34 28 21 0 0 0 433
07629 : รพ.สต.หนองพระ 0 0 16 10 24 10 17 16 21 17 13 16 9 0 0 0 169
รวม 0 56 52 47 52 44 48 61 63 58 47 44 30 0 0 0 602