จำนวนโรงเรียน

32

นักเรียน 4,462 คน
 • 52%

  ชาย
 • 48%

  หญิง
อนุบาล

0

นักเรียน 0 คน
 • 0%

  ชาย
 • 0%

  หญิง
ประถม

22

นักเรียน 2,640 คน
 • 52%

  ชาย
 • 48%

  หญิง
มัธยม

10

นักเรียน 1,822 คน
 • 53%

  ชาย
 • 47%

  หญิง
สถานบริการ ก่อนอนุบาล อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม
07631 : รพ.สต.ไผ่ท่าโพ 0 20 65 57 113 133 116 126 134 138 81 89 110 1 0 0 1,183
07632 : รพ.สต.วังจิก 0 16 14 17 13 6 13 12 17 7 16 16 12 0 0 0 159
07633 : รพ.สต.ไผ่รอบใต้ 0 8 2 11 22 18 17 26 28 19 16 12 17 8 7 15 226
07634 : รพ.สต.บ้านไผ่รอบเหนือ 0 0 38 24 22 22 23 22 20 18 15 19 18 0 0 0 241
07635 : รพ.สต.บ้านหนองหัวปลวก ตำบลไผ่รอบ 0 0 17 22 22 18 25 16 24 20 10 9 12 0 0 0 195
07636 : รพ.สต.ดงเสือเหลือง 0 3 35 33 45 42 41 36 33 33 47 41 32 41 50 40 552
07637 : รพ.สต.บ้านเนินสว่าง ตำบลเนินสว่าง 0 6 39 43 37 27 30 44 43 42 38 37 40 0 0 0 426
07638 : รพ.สต.บ้านหนองสะแก ตำบลเนินสว่าง 0 0 19 27 29 25 22 23 19 31 39 30 28 0 0 0 292
07639 : รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ 0 5 47 39 43 54 46 44 43 54 33 30 24 0 0 0 462
07640 : รพ.สต.บ้านบ่อปิ้งเกลือ ตำบลทุ่งใหญ่ 0 2 9 17 9 13 18 16 23 16 13 16 6 2 0 0 160
11259 : โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง 0 18 42 44 46 51 53 48 59 40 29 28 35 24 20 29 566
รวม 0 78 327 334 401 409 404 413 443 418 337 327 334 76 77 84 4,462