จำนวนโรงเรียน

28

นักเรียน 4,647 คน
 • 53%

  ชาย
 • 47%

  หญิง
อนุบาล

0

นักเรียน 0 คน
 • 0%

  ชาย
 • 0%

  หญิง
ประถม

18

นักเรียน 2,354 คน
 • 53%

  ชาย
 • 47%

  หญิง
มัธยม

9

นักเรียน 1,595 คน
 • 53%

  ชาย
 • 47%

  หญิง
สถานบริการ ก่อนอนุบาล อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม
07631 : รพ.สต.ไผ่ท่าโพ 0 15 54 65 115 124 136 123 215 63 97 77 184 0 0 0 1,268
07632 : รพ.สต.วังจิก 0 20 17 14 21 13 6 16 14 17 13 14 16 0 0 0 181
07633 : รพ.สต.ไผ่รอบใต้ 0 0 14 11 14 22 20 17 28 26 17 16 9 13 9 7 223
07634 : รพ.สต.บ้านไผ่รอบเหนือ 0 25 19 40 14 24 25 23 21 23 20 14 18 0 0 0 266
07635 : รพ.สต.บ้านหนองหัวปลวก ตำบลไผ่รอบ 0 0 12 18 23 22 20 25 14 23 15 12 8 0 0 0 192
07636 : รพ.สต.ดงเสือเหลือง 0 0 34 51 44 46 50 43 43 36 41 51 49 88 66 56 698
07637 : รพ.สต.บ้านเนินสว่าง ตำบลเนินสว่าง 0 16 32 34 52 33 28 30 46 46 36 41 33 0 0 0 427
07638 : รพ.สต.บ้านหนองสะแก ตำบลเนินสว่าง 0 5 11 19 30 19 27 23 23 23 34 35 26 0 0 0 275
07639 : รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ 0 3 7 44 36 44 50 43 45 39 46 31 29 0 0 0 417
07640 : รพ.สต.บ้านบ่อปิ้งเกลือ ตำบลทุ่งใหญ่ 0 2 19 7 11 9 12 14 16 23 16 15 11 0 0 0 155
11259 : โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง 0 21 37 57 45 51 53 53 48 59 20 24 22 21 16 18 545
รวม 0 107 256 360 405 407 427 410 513 378 355 330 405 122 91 81 4,647