จำนวนโรงเรียน

10

นักเรียน 1,974 คน
 • 53%

  ชาย
 • 47%

  หญิง
อนุบาล

0

นักเรียน 0 คน
 • 0%

  ชาย
 • 0%

  หญิง
ประถม

5

นักเรียน 1,128 คน
 • 51%

  ชาย
 • 49%

  หญิง
มัธยม

5

นักเรียน 846 คน
 • 56%

  ชาย
 • 44%

  หญิง
สถานบริการ ก่อนอนุบาล อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม
07631 : รพ.สต.ไผ่ท่าโพ 0 30 25 38 109 110 121 117 108 144 82 95 81 13 70 3 1,146
07632 : รพ.สต.วังจิก 0 10 16 19 17 15 21 15 5 18 15 16 9 0 0 0 176
07637 : รพ.สต.บ้านเนินสว่าง ตำบลเนินสว่าง 0 15 23 31 36 41 54 37 31 37 44 40 30 0 0 0 419
07638 : รพ.สต.บ้านหนองสะแก ตำบลเนินสว่าง 0 0 0 20 22 20 22 28 23 32 20 38 8 0 0 0 233
รวม 0 55 64 108 184 186 218 197 167 231 161 189 128 13 70 3 1,974