จำนวนโรงเรียน

24

นักเรียน 4,003 คน
 • 53%

  ชาย
 • 47%

  หญิง
อนุบาล

0

นักเรียน 0 คน
 • 0%

  ชาย
 • 0%

  หญิง
ประถม

16

นักเรียน 2,058 คน
 • 53%

  ชาย
 • 47%

  หญิง
มัธยม

7

นักเรียน 1,105 คน
 • 55%

  ชาย
 • 45%

  หญิง
สถานบริการ ก่อนอนุบาล อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม
07631 : รพ.สต.ไผ่ท่าโพ 0 39 40 31 31 96 103 119 125 108 67 88 93 0 0 1 941
07632 : รพ.สต.วังจิก 0 10 16 19 18 15 20 15 6 18 17 16 10 0 0 0 180
07633 : รพ.สต.ไผ่รอบใต้ 0 0 4 4 13 15 12 24 18 17 24 20 13 15 10 14 203
07634 : รพ.สต.บ้านไผ่รอบเหนือ 0 2 57 56 16 20 11 21 25 24 20 20 19 0 0 0 291
07635 : รพ.สต.บ้านหนองหัวปลวก ตำบลไผ่รอบ 0 0 15 10 14 20 22 24 20 26 10 13 13 0 0 0 187
07636 : รพ.สต.ดงเสือเหลือง 0 3 43 34 44 41 49 44 47 49 32 30 40 64 70 63 653
07637 : รพ.สต.บ้านเนินสว่าง ตำบลเนินสว่าง 0 15 26 31 35 42 54 37 33 38 41 40 27 0 0 0 419
07638 : รพ.สต.บ้านหนองสะแก ตำบลเนินสว่าง 0 3 14 21 18 20 18 31 33 31 26 21 27 0 0 0 263
07639 : รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ 0 0 28 39 34 43 31 41 47 46 27 29 33 0 0 0 398
11259 : โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง 0 15 33 32 35 55 46 50 49 50 28 4 20 24 9 18 468
รวม 0 87 276 277 258 367 366 406 403 407 292 281 295 103 89 96 4,003