จำนวนโรงเรียน

27

นักเรียน 3,672 คน
 • 53%

  ชาย
 • 47%

  หญิง
อนุบาล

2

นักเรียน 64 คน
 • 56%

  ชาย
 • 44%

  หญิง
ประถม

15

นักเรียน 1,745 คน
 • 52%

  ชาย
 • 48%

  หญิง
มัธยม

8

นักเรียน 1,499 คน
 • 52%

  ชาย
 • 48%

  หญิง
สถานบริการ ก่อนอนุบาล อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม
07631 : รพ.สต.ไผ่ท่าโพ 0 27 44 46 71 70 105 91 116 137 63 88 150 0 0 1 1,009
07632 : รพ.สต.วังจิก 0 9 18 15 18 16 17 20 15 7 19 19 12 0 0 0 185
07633 : รพ.สต.ไผ่รอบใต้ 0 0 4 7 6 17 17 18 25 19 14 28 21 8 15 10 209
07634 : รพ.สต.บ้านไผ่รอบเหนือ 0 17 26 27 27 14 22 9 25 24 26 20 19 0 0 0 256
07635 : รพ.สต.บ้านหนองหัวปลวก ตำบลไผ่รอบ 0 0 15 13 12 15 17 24 24 21 18 9 12 0 0 0 180
07636 : รพ.สต.ดงเสือเหลือง 0 0 26 31 37 35 42 41 46 46 40 34 39 56 63 71 607
07637 : รพ.สต.บ้านเนินสว่าง ตำบลเนินสว่าง 0 10 33 26 32 38 42 49 36 36 28 41 38 0 0 0 409
07638 : รพ.สต.บ้านหนองสะแก ตำบลเนินสว่าง 0 1 22 17 22 16 19 21 30 30 27 26 11 0 0 0 242
07639 : รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ 0 3 26 31 31 33 37 34 38 52 31 20 28 0 0 0 364
07640 : รพ.สต.บ้านบ่อปิ้งเกลือ ตำบลทุ่งใหญ่ 0 24 16 15 18 19 13 17 12 18 21 18 20 0 0 0 211
รวม 0 91 230 228 274 273 331 324 367 390 287 303 350 64 78 82 3,672