จำนวนโรงเรียน

11

นักเรียน 1,396 คน
 • 55%

  ชาย
 • 45%

  หญิง
อนุบาล

0

นักเรียน 0 คน
 • 0%

  ชาย
 • 0%

  หญิง
ประถม

10

นักเรียน 1,288 คน
 • 56%

  ชาย
 • 44%

  หญิง
มัธยม

1

นักเรียน 108 คน
 • 54%

  ชาย
 • 46%

  หญิง
สถานบริการ ก่อนอนุบาล อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม
07641 : รพ.สต.งิ้วราย 0 0 0 3 11 14 12 10 11 19 0 0 0 0 0 0 80
07644 : รพ.สต.หนองพยอม 0 8 45 48 47 52 50 69 69 78 29 22 19 0 0 0 536
07645 : รพ.สต.ทุ่งโพธิ์ 0 1 7 5 9 11 14 8 15 17 24 20 11 22 20 11 195
07647 : รพ.สต.คลองคูณ 0 0 21 21 16 21 29 37 15 20 15 25 23 0 0 0 243
07652 : รพ.สต.ทับหมัน 0 13 15 36 27 30 26 39 44 38 23 26 25 0 0 0 342
รวม 0 22 88 113 110 128 131 163 154 172 91 93 78 22 20 11 1,396