จำนวนโรงเรียน

21

นักเรียน 6,002 คน
 • 48%

  ชาย
 • 52%

  หญิง
อนุบาล

1

นักเรียน 24 คน
 • 58%

  ชาย
 • 42%

  หญิง
ประถม

17

นักเรียน 3,858 คน
 • 51%

  ชาย
 • 49%

  หญิง
มัธยม

2

นักเรียน 1,944 คน
 • 41%

  ชาย
 • 59%

  หญิง
สถานบริการ ก่อนอนุบาล อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม
07653 : รพ.สต.บางไผ่ 0 0 0 0 18 17 18 16 22 13 24 16 17 15 0 0 176
07654 : รพ.สต.บางไผ่ บ้านห้วยคต 0 0 13 19 15 11 13 11 15 13 20 13 20 0 0 0 163
07655 : รพ.สต.หอไกร 0 1 0 6 8 12 9 8 9 8 0 0 0 0 0 0 61
07656 : รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลเนินมะกอก 0 11 6 18 12 13 6 16 17 16 19 18 20 0 0 0 172
07660 : รพ.สต.วังกรด 0 0 6 8 7 1 7 11 3 3 0 0 0 0 0 0 46
07661 : รพ.สต.ห้วยเขน 0 24 16 11 18 17 22 12 19 23 11 9 12 0 0 0 194
07662 : รพ.สต.วังตะกู 0 0 12 7 5 16 13 7 14 14 31 45 38 30 38 29 299
07663 : รพ.สต.ลำปะดา 0 22 14 17 14 24 14 22 13 19 14 11 10 0 0 0 194
07664 : รพ.สต.บ้านลำประดาเหนือ ตำบลลำประดา 0 11 12 10 11 10 15 10 22 13 0 0 0 0 0 0 114
11260 : โรงพยาบาลบางมูลนาก 11 133 192 184 302 301 369 303 333 351 316 449 375 280 278 304 4,481
23755 : ศสช.บ้านหนอกอไผ่ 0 0 8 10 7 13 7 8 8 11 11 9 10 0 0 0 102
รวม 11 202 279 290 417 435 493 424 475 484 446 570 502 325 316 333 6,002