จำนวนโรงเรียน

6

นักเรียน 2,497 คน
 • 50%

  ชาย
 • 50%

  หญิง
อนุบาล

0

นักเรียน 0 คน
 • 0%

  ชาย
 • 0%

  หญิง
ประถม

4

นักเรียน 860 คน
 • 54%

  ชาย
 • 46%

  หญิง
มัธยม

1

นักเรียน 998 คน
 • 45%

  ชาย
 • 55%

  หญิง
สถานบริการ ก่อนอนุบาล อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม
07670 : รพ.สต.ท่าเสา 58 62 69 63 33 43 30 36 50 45 42 22 29 30 14 13 639
11261 : โรงพยาบาลโพทะเล 0 8 17 100 114 101 102 124 117 129 208 179 178 188 153 140 1,858
รวม 58 70 86 163 147 144 132 160 167 174 250 201 207 218 167 153 2,497