จำนวนโรงเรียน

14

นักเรียน 3,043 คน
 • 51%

  ชาย
 • 49%

  หญิง
อนุบาล

4

นักเรียน 229 คน
 • 48%

  ชาย
 • 52%

  หญิง
ประถม

6

นักเรียน 428 คน
 • 53%

  ชาย
 • 47%

  หญิง
มัธยม

1

นักเรียน 126 คน
 • 62%

  ชาย
 • 38%

  หญิง
สถานบริการ ก่อนอนุบาล อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม
07667 : รพ.สต.ท่าบัว 0 30 16 11 13 12 7 7 12 11 0 0 0 0 0 0 119
07670 : รพ.สต.ท่าเสา 30 69 66 77 51 38 39 23 39 51 44 44 24 26 29 14 664
07671 : รพ.สต.บางคลาน 0 9 14 20 22 21 25 21 24 19 22 34 17 22 30 20 320
07673 : รพ.สต.บ้านน้อย 0 0 13 16 14 18 18 4 23 15 7 11 20 0 0 0 159
11261 : โรงพยาบาลโพทะเล 0 4 13 18 101 110 101 104 125 116 197 205 183 163 188 153 1,781
รวม 30 112 122 142 201 199 190 159 223 212 270 294 244 211 247 187 3,043