จำนวนโรงเรียน

31

นักเรียน 4,698 คน
 • 52%

  ชาย
 • 48%

  หญิง
อนุบาล

8

นักเรียน 183 คน
 • 52%

  ชาย
 • 48%

  หญิง
ประถม

19

นักเรียน 2,279 คน
 • 54%

  ชาย
 • 46%

  หญิง
มัธยม

3

นักเรียน 1,357 คน
 • 49%

  ชาย
 • 51%

  หญิง
สถานบริการ ก่อนอนุบาล อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม
07675 : รพ.สต.บ้านวังลูกช้าง ตำบลสามง่าม 0 0 5 2 5 3 5 6 4 5 0 0 0 0 0 0 35
07676 : รพ.สต.กำแพงดิน 0 7 37 43 47 45 45 44 54 59 43 46 37 0 60 277 844
07677 : รพ.สต.รังนก 0 5 37 35 29 36 43 43 54 35 22 0 0 0 0 0 339
07681 : รพ.สต.เนินปอ 0 0 9 30 39 38 39 36 38 40 23 50 62 17 31 33 485
07682 : รพ.สต.เนินปอ บ้านเนินพลวง 0 0 4 15 33 15 17 23 21 22 3 12 0 0 0 0 165
07683 : รพ.สต.หนองโสน 0 6 112 74 103 94 88 91 76 91 101 111 136 90 86 128 1,387
07684 : รพ.สต.บ้านมาบกระเปา ตำบลหนองโสน 0 11 55 27 42 23 28 31 33 27 28 25 24 17 1 0 372
11262 : โรงพยาบาลสามง่าม 0 23 74 71 50 54 37 51 61 60 124 111 109 88 98 60 1,071
รวม 0 52 333 297 348 308 302 325 341 339 344 355 368 212 276 498 4,698