จำนวนโรงเรียน

38

นักเรียน 4,618 คน
 • 52%

  ชาย
 • 48%

  หญิง
อนุบาล

11

นักเรียน 262 คน
 • 52%

  ชาย
 • 48%

  หญิง
ประถม

22

นักเรียน 2,564 คน
 • 53%

  ชาย
 • 47%

  หญิง
มัธยม

4

นักเรียน 1,737 คน
 • 49%

  ชาย
 • 51%

  หญิง
สถานบริการ ก่อนอนุบาล อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม
07675 : รพ.สต.บ้านวังลูกช้าง ตำบลสามง่าม 0 16 14 4 0 2 4 8 4 3 0 0 0 0 0 0 55
07676 : รพ.สต.กำแพงดิน 0 3 6 38 42 49 45 47 42 51 54 63 71 1 9 328 849
07677 : รพ.สต.รังนก 0 2 31 38 39 33 37 44 42 58 0 0 0 0 0 0 324
07681 : รพ.สต.เนินปอ 0 0 11 35 33 45 40 38 35 40 31 53 50 46 37 19 513
07682 : รพ.สต.เนินปอ บ้านเนินพลวง 0 0 28 15 23 26 28 26 15 25 15 0 0 0 0 0 201
07683 : รพ.สต.หนองโสน 0 6 120 92 148 102 105 73 40 79 107 94 107 65 68 65 1,271
07684 : รพ.สต.บ้านมาบกระเปา ตำบลหนองโสน 0 61 23 29 19 35 23 26 35 28 25 28 25 0 0 0 357
11262 : โรงพยาบาลสามง่าม 0 10 75 84 45 58 57 44 54 60 104 128 110 70 61 88 1,048
รวม 0 98 308 335 349 350 339 306 267 344 336 366 363 182 175 500 4,618