จำนวนโรงเรียน

22

นักเรียน 1,999 คน
 • 55%

  ชาย
 • 45%

  หญิง
อนุบาล

6

นักเรียน 66 คน
 • 55%

  ชาย
 • 45%

  หญิง
ประถม

13

นักเรียน 1,287 คน
 • 54%

  ชาย
 • 46%

  หญิง
มัธยม

2

นักเรียน 598 คน
 • 56%

  ชาย
 • 44%

  หญิง
สถานบริการ ก่อนอนุบาล อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม
07675 : รพ.สต.บ้านวังลูกช้าง ตำบลสามง่าม 0 16 13 2 2 4 0 3 3 5 0 0 0 0 0 0 48
07677 : รพ.สต.รังนก 0 0 28 26 38 31 34 33 30 53 1 0 0 0 0 0 274
07681 : รพ.สต.เนินปอ 0 0 0 16 23 20 37 37 37 40 22 44 52 36 36 44 444
07682 : รพ.สต.เนินปอ บ้านเนินพลวง 0 4 46 9 31 16 18 29 22 21 6 1 0 1 2 0 206
07683 : รพ.สต.หนองโสน 0 20 68 55 71 69 71 85 88 71 81 40 111 64 68 65 1,027
รวม 0 40 155 108 165 140 160 187 180 190 110 85 163 101 106 109 1,999