จำนวนโรงเรียน

10

นักเรียน 1,529 คน
 • 51%

  ชาย
 • 49%

  หญิง
อนุบาล

1

นักเรียน 59 คน
 • 47%

  ชาย
 • 53%

  หญิง
ประถม

6

นักเรียน 643 คน
 • 55%

  ชาย
 • 45%

  หญิง
มัธยม

2

นักเรียน 781 คน
 • 49%

  ชาย
 • 51%

  หญิง
สถานบริการ ก่อนอนุบาล อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม
07675 : รพ.สต.บ้านวังลูกช้าง ตำบลสามง่าม 0 16 13 2 2 4 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 46
07681 : รพ.สต.เนินปอ 0 0 0 16 23 20 36 37 37 40 22 44 52 37 36 44 444
11262 : โรงพยาบาลสามง่าม 20 46 39 52 52 62 45 67 61 42 101 95 95 115 72 75 1,039
รวม 20 62 52 70 77 86 81 107 101 85 123 139 147 152 108 119 1,529