จำนวนโรงเรียน

32

นักเรียน 3,315 คน
 • 52%

  ชาย
 • 48%

  หญิง
อนุบาล

10

นักเรียน 179 คน
 • 51%

  ชาย
 • 49%

  หญิง
ประถม

18

นักเรียน 1,842 คน
 • 52%

  ชาย
 • 48%

  หญิง
มัธยม

3

นักเรียน 1,250 คน
 • 52%

  ชาย
 • 48%

  หญิง
สถานบริการ ก่อนอนุบาล อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม
07675 : รพ.สต.บ้านวังลูกช้าง ตำบลสามง่าม 0 15 13 2 3 2 4 0 2 3 0 0 0 0 0 0 44
07677 : รพ.สต.รังนก 0 2 39 34 30 38 29 36 33 35 0 0 0 0 0 0 276
07681 : รพ.สต.เนินปอ 0 0 31 24 16 25 23 42 43 34 25 46 46 45 37 36 473
07682 : รพ.สต.เนินปอ บ้านเนินพลวง 0 0 48 7 11 26 17 17 28 18 0 0 0 0 0 0 172
07683 : รพ.สต.หนองโสน 0 62 28 43 59 44 60 63 79 48 79 57 68 54 82 76 902
07684 : รพ.สต.บ้านมาบกระเปา ตำบลหนองโสน 0 7 33 17 11 23 32 20 34 24 20 34 22 45 12 0 334
11262 : โรงพยาบาลสามง่าม 30 29 50 41 48 53 59 47 60 59 78 99 131 152 57 121 1,114
รวม 30 115 242 168 178 211 224 225 279 221 202 236 267 296 188 233 3,315