จำนวนโรงเรียน

17

นักเรียน 2,402 คน
 • 50%

  ชาย
 • 50%

  หญิง
อนุบาล

0

นักเรียน 0 คน
 • 0%

  ชาย
 • 0%

  หญิง
ประถม

15

นักเรียน 2,231 คน
 • 50%

  ชาย
 • 50%

  หญิง
มัธยม

1

นักเรียน 82 คน
 • 43%

  ชาย
 • 57%

  หญิง
สถานบริการ ก่อนอนุบาล อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม
07690 : รพ.สต.บ้านวังแดง ตำบลเขาทราย 0 12 30 24 38 33 39 43 38 37 24 26 24 0 0 0 368
07691 : รพ.สต.เขาทราย 0 56 125 123 145 133 127 142 153 153 54 52 46 0 0 0 1,309
07692 : รพ.สต.เขาเจ็ดลูก 0 11 35 37 25 44 28 33 38 30 10 19 7 0 0 0 317
07693 : รพ.สต.บ้านท้ายทุ่ง ตำบลท้ายทุ่ง 0 0 3 0 2 4 5 2 5 3 0 0 0 0 0 0 24
07694 : รพ.สต.ท้ายทุ่ง 0 11 23 18 20 25 17 21 21 24 25 30 19 13 10 18 295
11573 : รพ.สต.บ้านเขาเจ็ดลูก ตำบลเขาเจ็ดลูก 0 5 8 13 10 12 15 10 7 9 0 0 0 0 0 0 89
รวม 0 95 224 215 240 251 231 251 262 256 113 127 96 13 10 18 2,402