จำนวนโรงเรียน

14

นักเรียน 1,940 คน
 • 51%

  ชาย
 • 49%

  หญิง
อนุบาล

1

นักเรียน 34 คน
 • 71%

  ชาย
 • 29%

  หญิง
ประถม

13

นักเรียน 1,906 คน
 • 50%

  ชาย
 • 50%

  หญิง
มัธยม

0

นักเรียน 0 คน
 • 0%

  ชาย
 • 0%

  หญิง
สถานบริการ ก่อนอนุบาล อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม
07689 : รพ.สต.บ้านสายดงยาง 0 5 35 34 33 36 43 39 36 47 8 13 8 0 0 0 337
07691 : รพ.สต.เขาทราย 0 42 98 90 119 128 119 149 127 125 38 38 40 0 0 0 1,113
07692 : รพ.สต.เขาเจ็ดลูก 0 55 33 34 33 45 41 34 46 30 19 19 7 0 0 0 396
11573 : รพ.สต.บ้านเขาเจ็ดลูก ตำบลเขาเจ็ดลูก 0 3 10 6 11 11 15 17 6 15 0 0 0 0 0 0 94
รวม 0 105 176 164 196 220 218 239 215 217 65 70 55 0 0 0 1,940