จำนวนโรงเรียน

15

นักเรียน 2,790 คน
 • 50%

  ชาย
 • 50%

  หญิง
อนุบาล

1

นักเรียน 38 คน
 • 58%

  ชาย
 • 42%

  หญิง
ประถม

12

นักเรียน 1,565 คน
 • 53%

  ชาย
 • 47%

  หญิง
มัธยม

1

นักเรียน 860 คน
 • 43%

  ชาย
 • 57%

  หญิง
สถานบริการ ก่อนอนุบาล อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม
07696 : รพ.สต.วังทับไทร 0 0 17 12 18 17 22 12 22 27 15 14 8 0 0 0 184
07697 : รพ.สต.ท่าเยี่ยม 0 4 14 23 31 25 39 38 43 42 22 26 20 0 0 0 327
07698 : รพ.สต.คลองทราย 0 16 11 21 23 23 15 23 14 11 19 9 9 0 0 0 194
11570 : รพ.สต.หนองหญ้าไทร 0 7 21 17 19 12 16 14 18 14 0 0 0 0 0 0 138
14064 : รพ.สต.สากเหล็ก 0 7 53 12 13 29 13 21 25 12 33 241 1 323 205 59 1,047
14065 : รพ.สต.บ้านหนองกรด 0 11 7 8 6 10 9 7 14 13 0 0 0 0 0 0 85
27978 : โรงพยาบาลสากเหล็ก 0 56 69 69 77 79 77 67 78 69 63 52 59 0 0 0 815
รวม 0 101 192 162 187 195 191 182 214 188 152 342 97 323 205 59 2,790