จำนวนโรงเรียน

8

นักเรียน 1,753 คน
 • 44%

  ชาย
 • 56%

  หญิง
อนุบาล

1

นักเรียน 46 คน
 • 41%

  ชาย
 • 59%

  หญิง
ประถม

6

นักเรียน 957 คน
 • 54%

  ชาย
 • 46%

  หญิง
มัธยม

1

นักเรียน 750 คน
 • 30%

  ชาย
 • 70%

  หญิง
สถานบริการ ก่อนอนุบาล อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม
14064 : รพ.สต.สากเหล็ก 0 50 7 10 7 10 12 9 18 19 123 99 244 54 117 113 892
14065 : รพ.สต.บ้านหนองกรด 0 11 9 11 8 7 7 8 9 9 0 0 0 0 0 0 79
27978 : โรงพยาบาลสากเหล็ก 0 43 51 53 69 73 79 71 88 77 59 80 39 0 0 0 782
รวม 0 104 67 74 84 90 98 88 115 105 182 179 283 54 117 113 1,753