จำนวนโรงเรียน

18

นักเรียน 3,098 คน
 • 51%

  ชาย
 • 49%

  หญิง
อนุบาล

0

นักเรียน 0 คน
 • 0%

  ชาย
 • 0%

  หญิง
ประถม

13

นักเรียน 2,160 คน
 • 51%

  ชาย
 • 49%

  หญิง
มัธยม

5

นักเรียน 938 คน
 • 51%

  ชาย
 • 49%

  หญิง
สถานบริการ ก่อนอนุบาล อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม
07699 : รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว 0 24 18 34 35 29 25 15 35 25 20 20 11 0 0 0 291
07700 : รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม 0 68 50 40 43 31 47 47 51 44 35 38 42 29 37 23 625
07701 : รพ.สต.บ้านแหลมรัง ตำบลแหลมรัง 0 0 43 24 28 43 34 39 43 47 38 38 38 22 22 14 473
07702 : รพ.สต.บ้านใหม่สามัคคี ตำบลแหลมรัง 0 0 46 51 63 60 60 56 73 63 45 58 52 0 0 0 627
07703 : รพ.สต.บางลาย 0 0 12 50 63 60 76 68 63 63 37 26 66 19 30 160 793
07704 : รพ.สต.บึงนาราง 0 0 37 23 23 28 31 26 33 32 14 27 15 0 0 0 289
รวม 0 92 206 222 255 251 273 251 298 274 189 207 224 70 89 197 3,098