จำนวนโรงเรียน

20

นักเรียน 3,066 คน
 • 51%

  ชาย
 • 49%

  หญิง
อนุบาล

1

นักเรียน 1 คน
 • 0%

  ชาย
 • 100%

  หญิง
ประถม

14

นักเรียน 2,120 คน
 • 51%

  ชาย
 • 49%

  หญิง
มัธยม

5

นักเรียน 945 คน
 • 52%

  ชาย
 • 48%

  หญิง
สถานบริการ ก่อนอนุบาล อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม
07699 : รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว 0 18 25 19 30 34 28 26 17 34 15 16 19 0 0 0 281
07700 : รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม 0 14 54 51 40 44 33 46 47 52 44 33 38 29 37 23 585
07701 : รพ.สต.บ้านแหลมรัง ตำบลแหลมรัง 0 0 30 41 22 28 45 33 41 44 43 37 39 25 21 19 468
07702 : รพ.สต.บ้านใหม่สามัคคี ตำบลแหลมรัง 0 0 44 52 52 60 59 62 56 73 42 39 53 0 0 0 592
07703 : รพ.สต.บางลาย 0 0 20 39 44 67 46 76 65 86 34 24 68 27 35 184 815
07704 : รพ.สต.บึงนาราง 0 0 25 37 24 24 30 32 28 35 27 16 27 20 0 0 325
รวม 0 32 198 239 212 257 241 275 254 324 205 165 244 101 93 226 3,066