จำนวนโรงเรียน

16

นักเรียน 2,094 คน
 • 52%

  ชาย
 • 48%

  หญิง
อนุบาล

0

นักเรียน 0 คน
 • 0%

  ชาย
 • 0%

  หญิง
ประถม

12

นักเรียน 1,362 คน
 • 51%

  ชาย
 • 49%

  หญิง
มัธยม

3

นักเรียน 447 คน
 • 49%

  ชาย
 • 51%

  หญิง
สถานบริการ ก่อนอนุบาล อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม
07699 : รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว 0 31 18 23 20 28 35 32 29 17 23 14 15 0 0 0 285
07700 : รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม 0 1 28 36 50 37 43 30 49 48 67 33 22 29 37 0 510
07701 : รพ.สต.บ้านแหลมรัง ตำบลแหลมรัง 0 0 31 32 42 22 30 43 34 40 38 44 32 23 18 21 450
07703 : รพ.สต.บางลาย 0 0 8 26 49 74 54 73 63 52 30 19 7 1 0 86 542
07704 : รพ.สต.บึงนาราง 0 0 18 27 37 23 21 28 32 28 21 17 11 44 0 0 307
รวม 0 32 103 144 198 184 183 206 207 185 179 127 87 97 55 107 2,094