จำนวนโรงเรียน

17

นักเรียน 2,679 คน
 • 52%

  ชาย
 • 48%

  หญิง
อนุบาล

0

นักเรียน 0 คน
 • 0%

  ชาย
 • 0%

  หญิง
ประถม

13

นักเรียน 1,937 คน
 • 51%

  ชาย
 • 49%

  หญิง
มัธยม

3

นักเรียน 462 คน
 • 51%

  ชาย
 • 49%

  หญิง
สถานบริการ ก่อนอนุบาล อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม
07699 : รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว 0 30 19 23 21 30 34 32 26 16 23 12 14 0 0 0 280
07700 : รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม 0 0 29 36 51 37 42 30 50 47 40 25 34 26 16 19 482
07701 : รพ.สต.บ้านแหลมรัง ตำบลแหลมรัง 0 0 32 32 42 22 30 43 34 40 38 44 32 23 18 21 451
07702 : รพ.สต.บ้านใหม่สามัคคี ตำบลแหลมรัง 0 0 60 42 52 48 61 61 61 52 41 42 40 0 0 0 560
07703 : รพ.สต.บางลาย 0 0 33 47 54 56 60 55 73 87 60 32 13 0 0 86 656
07704 : รพ.สต.บึงนาราง 0 0 17 19 34 22 21 28 32 26 23 17 11 0 0 0 250
รวม 0 30 190 199 254 215 248 249 276 268 225 172 144 49 34 126 2,679