จำนวนโรงเรียน

13

นักเรียน 1,287 คน
 • 50%

  ชาย
 • 50%

  หญิง
อนุบาล

2

นักเรียน 21 คน
 • 43%

  ชาย
 • 57%

  หญิง
ประถม

10

นักเรียน 1,161 คน
 • 50%

  ชาย
 • 50%

  หญิง
มัธยม

1

นักเรียน 105 คน
 • 50%

  ชาย
 • 50%

  หญิง
สถานบริการ ก่อนอนุบาล อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม
07705 : รพ.สต.บ้านวังก้านเหลือง 0 0 24 33 23 31 25 23 27 34 31 41 27 0 0 0 319
07706 : รพ.สต.วังงิ้วใต้ ตำบลวังงิ้ว 0 21 28 27 37 50 51 30 33 37 28 30 23 12 11 6 424
07708 : รพ.สต.ห้วยร่วม 0 0 27 16 31 26 22 18 29 31 2 16 5 0 0 0 223
07710 : รพ.สต.สำนักขุนเณร 0 3 20 33 31 32 26 39 27 31 29 20 30 0 0 0 321
รวม 0 24 99 109 122 139 124 110 116 133 90 107 85 12 11 6 1,287