จำนวนโรงเรียน

16

นักเรียน 1,644 คน
 • 51%

  ชาย
 • 49%

  หญิง
อนุบาล

0

นักเรียน 0 คน
 • 0%

  ชาย
 • 0%

  หญิง
ประถม

14

นักเรียน 1,419 คน
 • 51%

  ชาย
 • 49%

  หญิง
มัธยม

2

นักเรียน 225 คน
 • 50%

  ชาย
 • 50%

  หญิง
สถานบริการ ก่อนอนุบาล อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม
07705 : รพ.สต.บ้านวังก้านเหลือง 36 0 27 30 33 23 28 28 26 33 31 35 32 0 0 0 362
07706 : รพ.สต.วังงิ้วใต้ ตำบลวังงิ้ว 0 0 1 32 28 42 48 50 26 32 19 22 30 16 12 11 369
07707 : รพ.สต.บ้านดงเจริญ ตำบลวังงิ้ว 0 0 21 9 9 10 3 5 11 13 10 17 21 0 0 0 129
07708 : รพ.สต.ห้วยร่วม 0 0 21 25 14 22 20 22 17 29 15 2 13 0 0 0 200
07709 : รพ.สต.ห้วยพุก 0 0 0 5 24 29 23 26 25 23 31 32 30 15 9 14 286
07710 : รพ.สต.สำนักขุนเณร 0 2 19 17 33 29 30 26 38 28 28 28 20 0 0 0 298
รวม 36 2 89 118 141 155 152 157 143 158 134 136 146 31 21 25 1,644