จำนวนโรงเรียน

14

นักเรียน 1,470 คน
 • 53%

  ชาย
 • 47%

  หญิง
อนุบาล

0

นักเรียน 0 คน
 • 0%

  ชาย
 • 0%

  หญิง
ประถม

12

นักเรียน 1,219 คน
 • 53%

  ชาย
 • 47%

  หญิง
มัธยม

2

นักเรียน 251 คน
 • 54%

  ชาย
 • 46%

  หญิง
สถานบริการ ก่อนอนุบาล อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม
07705 : รพ.สต.บ้านวังก้านเหลือง 0 0 10 30 24 30 36 26 33 26 26 28 29 0 0 0 298
07706 : รพ.สต.วังงิ้วใต้ ตำบลวังงิ้ว 0 0 0 18 39 45 35 42 54 58 23 29 17 16 23 20 419
07708 : รพ.สต.ห้วยร่วม 0 0 13 15 17 23 14 21 22 20 4 21 17 0 0 0 187
07709 : รพ.สต.ห้วยพุก 0 0 0 4 27 24 25 30 26 22 19 25 23 26 22 14 287
07710 : รพ.สต.สำนักขุนเณร 0 1 1 18 20 31 28 24 47 24 15 24 34 12 0 0 279
รวม 0 1 24 85 127 153 138 143 182 150 87 127 120 54 45 34 1,470