จำนวนโรงเรียน

23

นักเรียน 4,080 คน
 • 52%

  ชาย
 • 48%

  หญิง
อนุบาล

0

นักเรียน 0 คน
 • 0%

  ชาย
 • 0%

  หญิง
ประถม

21

นักเรียน 3,253 คน
 • 53%

  ชาย
 • 47%

  หญิง
มัธยม

2

นักเรียน 827 คน
 • 48%

  ชาย
 • 52%

  หญิง
สถานบริการ ก่อนอนุบาล อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม
07678 : รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลหนองหลุม 0 0 34 37 45 35 33 46 51 43 44 39 31 15 46 34 533
07679 : รพ.สต.บ้านนา 0 0 8 7 7 11 7 6 10 7 0 0 0 0 0 0 63
07680 : รพ.สต.หนองสะเดา ตำบลบ้านนา 0 0 19 39 35 41 27 38 48 43 46 31 33 0 0 0 400
07685 : รพ.สต.บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลวังโมกข์ 0 0 0 27 37 39 44 26 33 28 42 60 120 73 105 214 848
07686 : รพ.สต.บ้านคุยกระชาย ตำบลวังโมกข์ 0 0 21 18 21 25 24 25 21 20 0 0 0 0 0 0 175
07687 : รพ.สต.บึงบัว ตำบลบึงบัว 0 0 26 32 47 56 57 55 53 58 29 34 36 0 0 0 483
07688 : รพ.สต.บ้านหนองขาว ตำบลบึงบัว 0 0 0 0 24 32 19 31 30 37 30 58 38 0 0 0 299
11631 : โรงพยาบาลวชิรบารมี 0 19 99 66 169 119 153 113 113 176 105 112 35 0 0 0 1,279
รวม 0 19 207 226 385 358 364 340 359 412 296 334 293 88 151 248 4,080