จำนวนโรงเรียน

23

นักเรียน 4,080 คน
 • 51%

  ชาย
 • 49%

  หญิง
อนุบาล

0

นักเรียน 0 คน
 • 0%

  ชาย
 • 0%

  หญิง
ประถม

21

นักเรียน 3,211 คน
 • 53%

  ชาย
 • 47%

  หญิง
มัธยม

2

นักเรียน 869 คน
 • 47%

  ชาย
 • 53%

  หญิง
สถานบริการ ก่อนอนุบาล อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม
07678 : รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลหนองหลุม 0 3 34 39 45 35 33 46 50 42 55 39 36 42 49 35 583
07679 : รพ.สต.บ้านนา 0 0 9 7 7 12 7 7 10 7 0 0 0 0 0 0 66
07680 : รพ.สต.หนองสะเดา ตำบลบ้านนา 0 0 29 39 35 41 27 38 48 43 46 31 33 0 0 0 410
07685 : รพ.สต.บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลวังโมกข์ 0 0 0 27 37 39 44 26 33 28 41 68 120 66 104 214 847
07686 : รพ.สต.บ้านคุยกระชาย ตำบลวังโมกข์ 0 0 21 18 23 25 24 25 21 20 0 0 0 0 0 0 177
07687 : รพ.สต.บึงบัว ตำบลบึงบัว 0 0 26 32 45 55 58 56 53 55 29 34 36 0 0 0 479
07688 : รพ.สต.บ้านหนองขาว ตำบลบึงบัว 0 0 0 0 24 32 19 31 30 37 30 58 38 0 0 0 299
11631 : โรงพยาบาลวชิรบารมี 0 6 81 140 137 134 138 124 116 148 66 71 58 0 0 0 1,219
รวม 0 9 200 302 353 373 350 353 361 380 267 301 321 108 153 249 4,080