จำนวนโรงเรียน

22

นักเรียน 4,032 คน
 • 52%

  ชาย
 • 48%

  หญิง
อนุบาล

0

นักเรียน 0 คน
 • 0%

  ชาย
 • 0%

  หญิง
ประถม

19

นักเรียน 2,835 คน
 • 52%

  ชาย
 • 48%

  หญิง
มัธยม

2

นักเรียน 766 คน
 • 51%

  ชาย
 • 49%

  หญิง
สถานบริการ ก่อนอนุบาล อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม
07678 : รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลหนองหลุม 0 3 26 34 42 45 36 36 47 48 32 53 38 34 31 44 549
07679 : รพ.สต.บ้านนา 0 0 4 11 8 8 10 8 6 11 0 0 0 0 0 0 66
07680 : รพ.สต.หนองสะเดา ตำบลบ้านนา 0 0 28 30 42 37 39 31 41 46 43 44 29 0 0 0 410
07685 : รพ.สต.บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลวังโมกข์ 0 0 0 29 29 35 44 44 29 36 29 111 159 77 92 66 780
07686 : รพ.สต.บ้านคุยกระชาย ตำบลวังโมกข์ 0 0 13 26 22 24 29 25 27 19 0 0 0 0 0 0 185
07687 : รพ.สต.บึงบัว ตำบลบึงบัว 0 0 0 34 44 46 54 58 54 54 23 23 33 0 0 0 423
07688 : รพ.สต.บ้านหนองขาว ตำบลบึงบัว 0 0 18 35 26 30 30 26 38 32 45 31 54 0 0 0 365
11631 : โรงพยาบาลวชิรบารมี 0 8 164 142 141 139 134 128 127 125 43 51 52 0 0 0 1,254
รวม 0 11 253 341 354 364 376 356 369 371 215 313 365 111 123 110 4,032