จำนวนโรงเรียน

5

นักเรียน 1,578 คน
 • 52%

  ชาย
 • 48%

  หญิง
อนุบาล

0

นักเรียน 0 คน
 • 0%

  ชาย
 • 0%

  หญิง
ประถม

5

นักเรียน 1,578 คน
 • 52%

  ชาย
 • 48%

  หญิง
มัธยม

0

นักเรียน 0 คน
 • 0%

  ชาย
 • 0%

  หญิง
สถานบริการ ก่อนอนุบาล อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม
07680 : รพ.สต.หนองสะเดา ตำบลบ้านนา 0 0 13 32 51 40 36 45 41 44 38 37 43 0 0 0 420
11631 : โรงพยาบาลวชิรบารมี 0 48 72 109 140 153 131 136 125 119 29 42 54 0 0 0 1,158
รวม 0 48 85 141 191 193 167 181 166 163 67 79 97 0 0 0 1,578