จำนวนโรงเรียน

347

นักเรียน 65,384 คน
 • 65%

  นักเรียนชาย
 • 35%

  นักเรียนหญิง
อนุบาล

30

นักเรียน 995 คน
 • 65%

  นักเรียนชาย
 • 35%

  นักเรียนหญิง
ประถม

268

นักเรียน 45,673 คน
 • 65%

  นักเรียนชาย
 • 35%

  นักเรียนหญิง
มัธยม

48

นักเรียน 18,252 คน
 • 65%

  นักเรียนชาย
 • 35%

  นักเรียนหญิง
สถานบริการ ก่อนอนุบาล อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม
07608 : รพ.สต.บ้านดาน ตำบลไผ่ขวาง 0 0 6 6 6 9 9 10 7 10 0 0 0 0 0 0 63
07609 : รพ.สต.ไผ่ขวาง 0 11 14 19 16 10 11 20 20 24 27 15 20 0 0 0 207
07610 : รพ.สต.ย่านยาว 0 27 30 3 18 20 28 4 8 13 8 13 17 0 0 0 189
07611 : รพ.สต.บ้านท่าฬ่อเหนือ ตำบลท่าฬ่อ 0 21 21 3 19 18 18 20 31 29 54 33 44 18 18 9 356
07612 : รพ.สต.ปากทาง 0 0 11 4 13 14 16 11 15 11 0 0 0 0 0 0 95
07613 : รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ 0 90 28 26 36 26 26 31 38 44 256 282 227 10 119 176 1,415
07614 : รพ.สต.โรงช้าง 0 12 22 7 15 18 11 6 10 10 0 0 0 0 0 0 111
07615 : รพ.สต.เมืองเก่า 0 50 48 42 36 38 40 39 25 32 12 15 14 0 0 0 428
07616 : รพ.สต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง 0 169 217 147 191 208 173 170 180 185 137 90 94 0 0 0 1,961
07617 : รพ.สต.บ้านบุ่ง 0 13 36 24 50 57 53 55 79 85 72 79 54 41 35 42 775
07618 : รพ.สต.ฆะมัง 0 6 10 6 10 10 8 14 10 8 37 77 80 52 36 41 405
07619 : รพ.สต.ดงป่าคำ 0 0 4 5 7 21 12 18 6 23 0 0 0 0 0 0 96
07620 : รพ.สต.หัวดง 0 15 41 49 54 45 49 57 60 55 19 0 0 0 0 0 444
07621 : รพ.สต.ป่ามะคาบ 0 19 23 17 41 49 46 50 46 37 45 33 32 0 0 0 438
07622 : รพ.สต.สายคำโห้ 0 0 14 7 8 10 17 16 20 21 9 14 9 0 0 0 145
07623 : รพ.สต.บ้านดงกลาง 0 0 0 10 22 17 20 18 17 16 31 31 25 0 0 0 207
10726 : โรงพยาบาลพิจิตร 0 261 478 622 699 755 799 815 877 877 861 852 774 407 441 496 10,122
14062 : รพ.สต.บ้านเนินยาว ตำบลหัวดง 0 16 20 15 19 20 20 24 15 10 7 8 4 0 0 0 178
รวม 0 710 1,023 1,012 1,260 1,345 1,356 1,378 1,464 1,490 1,575 1,542 1,394 528 649 764 17,635