จำนวนโรงเรียน

347

นักเรียน 65,384 คน
 • 65%

  นักเรียนชาย
 • 35%

  นักเรียนหญิง
อนุบาล

30

นักเรียน 995 คน
 • 65%

  นักเรียนชาย
 • 35%

  นักเรียนหญิง
ประถม

268

นักเรียน 45,673 คน
 • 65%

  นักเรียนชาย
 • 35%

  นักเรียนหญิง
มัธยม

48

นักเรียน 18,252 คน
 • 65%

  นักเรียนชาย
 • 35%

  นักเรียนหญิง
สถานบริการ ก่อนอนุบาล อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม
07624 : รพ.สต.บ้านหนองยาง ตำบลวังทรายพูน 0 23 40 35 36 37 41 30 39 46 32 25 26 0 0 0 410
07625 : รพ.สต.หนองปลาไหล 0 0 0 1 10 7 8 5 7 12 10 5 5 0 0 0 70
07627 : รพ.สต.บ้านคลองสะแก-ป่าหวาย ตำบลหนองปลาไหล 0 7 12 8 12 13 14 7 12 9 0 0 0 0 0 0 94
07628 : รพ.สต.บ้านยางสามต้น 0 0 28 35 31 35 36 34 31 39 48 35 39 34 36 17 524
07629 : รพ.สต.หนองพระ 0 0 18 14 17 15 18 18 9 17 13 13 8 0 0 0 160
07630 : รพ.สต.หนองปล้อง 0 0 0 4 5 12 24 24 22 19 0 0 0 0 0 0 110
11258 : โรงพยาบาลวังทรายพูน 0 9 27 32 56 76 54 54 66 56 39 47 55 27 31 39 668
รวม 0 39 125 129 167 195 195 172 186 198 142 125 133 61 67 56 2,036