จำนวนโรงเรียน

347

นักเรียน 65,384 คน
 • 65%

  นักเรียนชาย
 • 35%

  นักเรียนหญิง
อนุบาล

30

นักเรียน 995 คน
 • 65%

  นักเรียนชาย
 • 35%

  นักเรียนหญิง
ประถม

268

นักเรียน 45,673 คน
 • 65%

  นักเรียนชาย
 • 35%

  นักเรียนหญิง
มัธยม

48

นักเรียน 18,252 คน
 • 65%

  นักเรียนชาย
 • 35%

  นักเรียนหญิง
สถานบริการ ก่อนอนุบาล อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม
07641 : รพ.สต.งิ้วราย 0 0 6 14 11 19 11 11 16 8 0 0 0 0 0 0 96
07642 : รพ.สต.ห้วยเกตุ 0 68 100 106 123 138 128 146 129 114 61 62 68 39 37 38 1,357
07644 : รพ.สต.หนองพยอม 0 20 47 60 58 75 59 74 69 91 24 32 31 0 0 0 640
07645 : รพ.สต.ทุ่งโพธิ์ 0 21 20 17 20 24 18 26 12 21 16 10 15 16 13 13 262
07646 : รพ.สต.ดงตะขบ 0 8 13 12 18 15 18 15 19 16 23 20 15 0 0 0 192
07647 : รพ.สต.คลองคูณ 0 0 8 36 18 18 21 30 27 14 10 16 20 0 0 0 218
07648 : รพ.สต.วังสำโรง 0 28 29 16 33 33 34 34 52 44 78 78 74 42 38 40 653
07649 : รพ.สต.วังหว้า 0 0 16 22 29 37 45 42 26 44 0 0 0 0 0 0 261
07650 : รพ.สต.บ้านเขารวก 0 1 36 32 34 45 49 51 55 63 64 52 54 0 0 0 536
07651 : รพ.สต.วังหลุม 0 7 31 20 30 28 28 29 26 32 15 17 12 0 0 0 275
07652 : รพ.สต.ทับหมัน 0 21 27 43 42 43 40 37 36 35 24 30 42 0 0 0 420
11456 : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน 0 58 36 0 340 345 324 343 334 333 541 550 492 711 47 37 4,491
14063 : รพ.สต.ไผ่หลวง 0 1 2 0 5 1 8 8 7 5 0 0 0 0 0 0 37
รวม 0 233 371 378 761 821 783 846 808 820 856 867 823 808 135 128 9,438