จำนวนโรงเรียน

347

นักเรียน 65,384 คน
 • 65%

  นักเรียนชาย
 • 35%

  นักเรียนหญิง
อนุบาล

30

นักเรียน 995 คน
 • 65%

  นักเรียนชาย
 • 35%

  นักเรียนหญิง
ประถม

268

นักเรียน 45,673 คน
 • 65%

  นักเรียนชาย
 • 35%

  นักเรียนหญิง
มัธยม

48

นักเรียน 18,252 คน
 • 65%

  นักเรียนชาย
 • 35%

  นักเรียนหญิง
สถานบริการ ก่อนอนุบาล อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม
07665 : รพ.สต.ท้ายน้ำ 0 0 38 26 34 27 47 41 35 32 18 12 27 0 0 0 337
07666 : รพ.สต.ทะนง 0 38 42 38 32 43 33 37 27 29 29 28 18 0 0 0 394
07667 : รพ.สต.ท่าบัว 0 1 22 44 12 15 11 11 14 12 0 0 0 0 0 0 142
07668 : รพ.สต.ทุ่งน้อย บ้านทุ่งน้อย 0 0 7 16 10 21 18 17 18 21 15 18 16 0 0 0 177
07669 : รพ.สต.ตำบลท่าขมิ้น 75 0 35 41 50 61 58 45 47 62 29 29 23 16 11 22 604
07670 : รพ.สต.ท่าเสา 53 44 70 55 31 48 38 51 41 40 37 35 35 14 11 14 617
07671 : รพ.สต.บางคลาน 0 15 22 18 24 20 35 43 28 29 34 29 37 26 13 21 394
07672 : รพ.สต.ท่านั่ง 0 33 34 17 34 37 22 22 36 24 15 23 6 0 0 0 303
07673 : รพ.สต.บ้านน้อย 0 18 7 0 25 14 12 14 22 16 27 23 20 0 0 0 198
07674 : รพ.สต.วัดขวาง 0 10 29 22 44 28 32 38 28 30 21 18 17 0 0 0 317
11261 : โรงพยาบาลโพทะเล 0 0 10 19 129 117 143 158 141 132 212 193 189 162 193 127 1,925
รวม 128 159 316 296 425 431 449 477 437 427 437 408 388 218 228 184 5,408