จำนวนโรงเรียน

347

นักเรียน 65,384 คน
 • 65%

  นักเรียนชาย
 • 35%

  นักเรียนหญิง
อนุบาล

30

นักเรียน 995 คน
 • 65%

  นักเรียนชาย
 • 35%

  นักเรียนหญิง
ประถม

268

นักเรียน 45,673 คน
 • 65%

  นักเรียนชาย
 • 35%

  นักเรียนหญิง
มัธยม

48

นักเรียน 18,252 คน
 • 65%

  นักเรียนชาย
 • 35%

  นักเรียนหญิง
สถานบริการ ก่อนอนุบาล อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม
07675 : รพ.สต.บ้านวังลูกช้าง ตำบลสามง่าม 0 0 5 2 5 3 5 6 4 5 0 0 0 0 0 0 35
07676 : รพ.สต.กำแพงดิน 0 7 35 42 47 44 45 44 53 59 43 46 37 0 60 277 839
07677 : รพ.สต.รังนก 0 5 39 36 31 37 43 42 54 35 0 0 0 0 0 0 322
07681 : รพ.สต.เนินปอ 0 0 9 30 39 38 39 36 39 40 23 50 63 17 31 33 487
07682 : รพ.สต.เนินปอ บ้านเนินพลวง 0 0 1 13 18 33 15 19 22 21 0 0 0 0 0 0 142
07683 : รพ.สต.หนองโสน 0 6 109 74 103 94 88 92 76 88 94 111 136 90 86 128 1,375
07684 : รพ.สต.บ้านมาบกระเปา ตำบลหนองโสน 0 19 65 10 41 23 28 31 33 27 28 25 24 0 0 0 354
11262 : โรงพยาบาลสามง่าม 0 23 74 71 54 55 38 52 61 62 132 112 110 87 98 61 1,090
รวม 0 60 337 278 338 327 301 322 342 337 320 344 370 194 275 499 4,644