จำนวนโรงเรียน

347

นักเรียน 65,384 คน
 • 65%

  นักเรียนชาย
 • 35%

  นักเรียนหญิง
อนุบาล

30

นักเรียน 995 คน
 • 65%

  นักเรียนชาย
 • 35%

  นักเรียนหญิง
ประถม

268

นักเรียน 45,673 คน
 • 65%

  นักเรียนชาย
 • 35%

  นักเรียนหญิง
มัธยม

48

นักเรียน 18,252 คน
 • 65%

  นักเรียนชาย
 • 35%

  นักเรียนหญิง
สถานบริการ ก่อนอนุบาล อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม
07690 : รพ.สต.บ้านวังแดง ตำบลเขาทราย 0 12 30 24 38 33 39 43 39 37 24 27 24 0 0 0 370
07691 : รพ.สต.เขาทราย 0 56 125 123 145 133 127 142 153 153 54 52 46 0 0 0 1,309
07692 : รพ.สต.เขาเจ็ดลูก 0 14 34 36 28 45 26 37 39 30 7 18 6 0 0 0 320
07694 : รพ.สต.ท้ายทุ่ง 0 12 36 31 40 45 27 32 28 28 26 30 19 13 10 18 395
07695 : รพ.สต.บ้านไดอีเผือก ตำบลท้ายทุ่ง 0 0 17 11 7 22 10 10 5 12 18 13 13 0 0 0 138
11263 : โรงพยาบาลทับคล้อ 0 57 59 59 59 77 66 65 69 78 28 26 26 0 0 0 669
11573 : รพ.สต.บ้านเขาเจ็ดลูก ตำบลเขาเจ็ดลูก 0 7 8 13 10 12 15 10 7 9 0 0 0 0 0 0 91
รวม 0 158 309 297 327 367 310 339 340 347 157 166 134 13 10 18 3,292