จำนวนโรงเรียน

347

นักเรียน 65,384 คน
 • 65%

  นักเรียนชาย
 • 35%

  นักเรียนหญิง
อนุบาล

30

นักเรียน 995 คน
 • 65%

  นักเรียนชาย
 • 35%

  นักเรียนหญิง
ประถม

268

นักเรียน 45,673 คน
 • 65%

  นักเรียนชาย
 • 35%

  นักเรียนหญิง
มัธยม

48

นักเรียน 18,252 คน
 • 65%

  นักเรียนชาย
 • 35%

  นักเรียนหญิง
สถานบริการ ก่อนอนุบาล อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม
07696 : รพ.สต.วังทับไทร 0 0 11 17 20 21 11 21 25 26 16 13 10 10 0 0 201
07697 : รพ.สต.ท่าเยี่ยม 0 2 23 30 25 35 38 41 43 44 26 20 17 0 0 0 344
07698 : รพ.สต.คลองทราย 0 5 24 30 30 18 25 15 16 27 9 9 19 0 0 0 227
11570 : รพ.สต.หนองหญ้าไทร 0 9 14 19 9 19 15 17 15 18 0 0 0 0 0 0 135
14064 : รพ.สต.สากเหล็ก 0 51 19 11 24 24 18 23 20 11 191 192 146 189 97 119 1,135
14065 : รพ.สต.บ้านหนองกรด 0 3 12 7 11 9 7 13 14 6 0 0 0 0 0 0 82
27978 : โรงพยาบาลสากเหล็ก 0 60 78 82 80 85 63 82 68 71 60 67 49 0 0 0 845
รวม 0 130 181 196 199 211 177 212 201 203 302 301 241 199 97 119 2,969