จำนวนโรงเรียน

347

นักเรียน 65,384 คน
 • 65%

  นักเรียนชาย
 • 35%

  นักเรียนหญิง
อนุบาล

30

นักเรียน 995 คน
 • 65%

  นักเรียนชาย
 • 35%

  นักเรียนหญิง
ประถม

268

นักเรียน 45,673 คน
 • 65%

  นักเรียนชาย
 • 35%

  นักเรียนหญิง
มัธยม

48

นักเรียน 18,252 คน
 • 65%

  นักเรียนชาย
 • 35%

  นักเรียนหญิง
สถานบริการ ก่อนอนุบาล อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม
07699 : รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว 0 20 32 34 28 24 15 33 24 36 23 12 10 0 0 0 291
07700 : รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม 0 81 39 39 34 44 51 55 52 38 36 51 43 41 28 26 658
07701 : รพ.สต.บ้านแหลมรัง ตำบลแหลมรัง 0 0 25 31 44 38 36 45 46 45 43 42 41 26 14 15 491
07702 : รพ.สต.บ้านใหม่สามัคคี ตำบลแหลมรัง 0 0 51 60 64 57 57 73 61 51 56 55 33 0 0 0 618
07703 : รพ.สต.บางลาย 0 14 52 55 39 80 71 58 41 56 92 48 45 23 33 382 1,089
07704 : รพ.สต.บึงนาราง 0 0 26 24 29 30 19 31 32 20 26 18 20 0 0 0 275
รวม 0 115 225 243 238 273 249 295 256 246 276 226 192 90 75 423 3,422