จำนวนโรงเรียน

347

นักเรียน 65,384 คน
 • 65%

  นักเรียนชาย
 • 35%

  นักเรียนหญิง
อนุบาล

30

นักเรียน 995 คน
 • 65%

  นักเรียนชาย
 • 35%

  นักเรียนหญิง
ประถม

268

นักเรียน 45,673 คน
 • 65%

  นักเรียนชาย
 • 35%

  นักเรียนหญิง
มัธยม

48

นักเรียน 18,252 คน
 • 65%

  นักเรียนชาย
 • 35%

  นักเรียนหญิง
สถานบริการ ก่อนอนุบาล อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม
07705 : รพ.สต.บ้านวังก้านเหลือง 0 0 24 33 23 31 25 23 27 34 31 41 27 0 0 0 319
07706 : รพ.สต.วังงิ้วใต้ ตำบลวังงิ้ว 0 21 28 27 37 50 51 30 33 37 28 30 23 12 11 6 424
07707 : รพ.สต.บ้านดงเจริญ ตำบลวังงิ้ว 15 0 9 14 10 4 6 11 14 7 19 23 15 0 0 0 147
07708 : รพ.สต.ห้วยร่วม 0 0 27 16 31 26 22 18 29 31 2 16 5 0 0 0 223
07709 : รพ.สต.ห้วยพุก 0 0 0 25 23 25 25 25 20 26 35 37 17 12 15 16 301
07710 : รพ.สต.สำนักขุนเณร 0 3 20 33 31 32 26 39 27 31 29 20 30 0 0 0 321
รวม 15 24 108 148 155 168 155 146 150 166 144 167 117 24 26 22 1,735