จำนวนโรงเรียน

4

นักเรียน 415 คน
 • 53%

  ชาย
 • 47%

  หญิง
อนุบาล

2

นักเรียน 35 คน
 • 46%

  ชาย
 • 54%

  หญิง
ประถม

2

นักเรียน 380 คน
 • 54%

  ชาย
 • 46%

  หญิง
มัธยม

0

นักเรียน 0 คน
 • 0%

  ชาย
 • 0%

  หญิง
โรงเรียน ก่อนอนุบาล อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม
บ้านทุ่งโม่ง 0 0 14 6 8 9 12 13 12 8 7 0 0 0 0 0 89
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งโม่ง 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าหนองยาง 0 1 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
เนินหัวโล้หนองยาง 0 15 20 16 19 22 32 21 27 31 22 15 27 24 0 0 291
รวม 0 16 68 22 27 31 44 34 39 39 29 15 27 24 0 0 415