จำนวนโรงเรียน

3

นักเรียน 419 คน
 • 57%

  ชาย
 • 43%

  หญิง
อนุบาล

0

นักเรียน 0 คน
 • 0%

  ชาย
 • 0%

  หญิง
ประถม

1

นักเรียน 49 คน
 • 51%

  ชาย
 • 49%

  หญิง
มัธยม

2

นักเรียน 370 คน
 • 57%

  ชาย
 • 43%

  หญิง
โรงเรียน ก่อนอนุบาล อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม
โรงเรียนบ้านหนองคล้า 0 4 6 2 6 4 13 3 5 6 0 0 0 0 0 0 49
โรงเรียนบ้านเนินขวาง 0 0 11 15 20 25 26 19 21 20 28 24 16 0 0 0 225
โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา 0 11 9 14 9 13 15 15 7 12 13 16 11 0 0 0 145
รวม 0 15 26 31 35 42 54 37 33 38 41 40 27 0 0 0 419