จำนวนโรงเรียน

5

นักเรียน 1,234 คน
 • 51%

  ชาย
 • 49%

  หญิง
อนุบาล

0

นักเรียน 0 คน
 • 0%

  ชาย
 • 0%

  หญิง
ประถม

4

นักเรียน 1,011 คน
 • 53%

  ชาย
 • 47%

  หญิง
มัธยม

1

นักเรียน 223 คน
 • 42%

  ชาย
 • 58%

  หญิง
โรงเรียน ก่อนอนุบาล อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม
ดรุณบัณฑิตพิทยา 0 11 10 14 25 35 33 38 43 39 0 0 0 0 0 0 248
บัณฑิตศึกษาลัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 38 43 32 29 40 223
วัดธงไทยยาราม 0 15 17 14 17 16 12 15 14 21 16 11 17 0 0 0 185
วัดโพธิ์ลอย 0 0 11 12 13 11 19 13 13 12 0 0 0 0 0 0 104
สิริวัฒนา 0 34 42 43 53 54 61 65 68 54 0 0 0 0 0 0 474
รวม 0 60 80 83 108 116 125 131 138 126 57 49 60 32 29 40 1,234