จำนวนโรงเรียน

2

นักเรียน 283 คน
 • 57%

  ชาย
 • 43%

  หญิง
อนุบาล

0

นักเรียน 0 คน
 • 0%

  ชาย
 • 0%

  หญิง
ประถม

2

นักเรียน 283 คน
 • 57%

  ชาย
 • 43%

  หญิง
มัธยม

0

นักเรียน 0 คน
 • 0%

  ชาย
 • 0%

  หญิง
โรงเรียน ก่อนอนุบาล อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม
ชุมชนวังหลุมวิทยาคาร 0 4 8 10 20 23 15 11 13 12 20 18 27 0 0 0 181
สัตตวนาราม 0 0 6 10 11 14 9 20 17 15 0 0 0 0 0 0 102
รวม 0 4 14 20 31 37 24 31 30 27 20 18 27 0 0 0 283